Milí uživatelé,

v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů bychom se s vámi rádi podělili o základní informace, jakým způsobem, za jakým účelem a proč dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Jakýkoliv údaj, který po vás požadujeme, má své opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost zpracování, údaj vždy vymažeme. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte nás na adrese info@senzorvzduchu.cz.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je spolek Senzorvzduchu, z.s., se sídlem Mánesova 1723/70, Praha 2, 12000, Česká republika, IČO 10686916, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 74631 (dále jen: „Senzorvzduchu“).

Svá práva související s vašimi osobními údaji můžete kdykoliv uplatnit na shora uvedené adrese, případně elektronicky prostřednictvím adresy info@senzorvzduchu.cz.

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s registrací a účastí na našich akcích, na základě spoluorganizace těchto akcí a na základě vaší aktivity na našem webu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení, titul
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Město, kraj pobytu
 • Adresa bydliště/korespondenční adresa
 • Enviromentální údaje: teplota, tlak, vlhkost, koncentrace PM částic, koncentrace NO2
 • Škola, kterou navštěvujete/informace o vašem zaměstnání (pracovní pozice, zaměstnavatel)
 • Fotografie a audiovizuální záznamy z workshopů, kterých se zúčastníte, a to na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte, posadíme vás během workshopu dozadu a náš fotograf dostane instrukce vás na fotografiích nezobrazovat. Fotografie budou zveřejňovány na našich webových stránkách a sociálních sítích, propagačních materiálech, případně webových stránkách a sociálních sítích námi prověřených partnerů.
 • Zpětná vazba akce, zpětná vazba k materiálům, a další informace, které nám poskytnete při vyplňování našich dotazníků.
 • Informace, které uvedete v práci, která vzniká v rámci některé z našich akcí.

Fakturační údaje

Tyto údaje zpracováváme v případě, že po zaplacení workshopu požadujete vystavit fakturu a dále v případě, že objednáváte některé z našich produktů:

 • Jméno a příjmení
 • IČO, případně DIČ
 • Adresa bydliště, místo podnikání

Údaje z webu

Údaje, které získáme na základě vaší aktivity na naší webové stránce:

 • IP adresa
 • případně jiný online identifikátor

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

 • přihlašování na naše vzdělávací a jiné akce
 • pořádání a organizace vzdělávacích a jiných akcí
 • vyhodnocení zpětné vazby z akcí, vyhodnocení zpětné vazby k našim materiálům
 • provozování a zabezpečení naší webové stránky
 • navázání a udržování spolupráce se školami a dalšími partnery
 • zasílání našich newsletterů o naší činnosti (k zasílání newsletterů dochází na základě vašeho souhlasu, odhlášení z jejich přijímání je možno provést v odkazu umístěném v patičce newsletteru, popřípadě e-mailem: info@senzorvzduchu.cz)
 • zveřejnění závěrečné práce našich vzdělávacích akcí
 • prodeje našich produktů
 • zasílání osvědčení
 • přizpůsobení kurzů potřebám účastníků
 • vzdělávací účely a analýzy: enviromentální údaje (teplota, tlak, vlhkost, koncentrace PM částic, koncentrace NO2) slouží k vzdělávacím účelům a analýzám

Přístup k údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. K předávání údajů dochází pouze ve výjimečných případech, vždy si ovšem pečlivě vybíráme partnery, kterým vaše data předáváme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou:

 • osoby, které pro nás zajišťují provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu;
 • při účasti na workshopu také případně partneři, kteří poskytují prostory. Ti mohou získat např. vaše jméno a příjmení pro vstup do budovy, nebo e-mailovou adresu pro připojení k síti wi-fi.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Délka zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu 3 let od vaší účasti na vzdělávací akci, a to zejména z důvodu vyřizování případných reklamací a stížností ohledně vaší účasti apod.

Osobní údaje pro účely plnění dalších smluv zpracováváme po dobu 3 let od ukončení smlouvy. Osobní údaje uvedené ve fakturách zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 10 let.

Pokud nám udělíte souhlas s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů, budeme váš souhlas považovat za udělený pro konkrétní vzdělávací akci.

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním newsletterů, budeme váš souhlas považovat za platný po dobu 10 let od udělení souhlasu.

Objednávky našich produktů zpracováváme po dobu 4 let, a to z důvodu vašich případných dotazů, reklamací nebo sporů souvisejících s objednávkou.

Osobní údaje, které se týkají speciálních zdravotních potřeb účastníků smažeme 3 měsíce po konání události, pro niž byly nezbytné. Po tyto 3 měsíce údaje uchováváme pouze pro případ sporů a nezbytných vyjasňování.

Titul zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

 • poskytnutí služby, smluvní plnění (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a Senzorvzduchu, na základě níž se účastníte workshopů nebo nakupujete naše produkty);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat fakturační údaje po dobu 10 let);
 • zpracování, jež je nezbytné v rámci našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našeho webu);
 • vámi udělený souhlas, na jehož základě např. pořizujeme fotografie z akcí nebo vám můžeme zasílat náš newsletter.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Tak jako u všech ostatních společností, není ani u nás objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. To znamená, že není možné na 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže získat přístup třetí osoba, že nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti vás nicméně ubezpečujeme, že používáme šifrovanou technologii, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, použití, zničení nebo zveřejnění shromážděných údajů.

K plnému zajištění bezpečnosti vašich údajů však potřebujeme také vaši pomoc a odpovědné chování. Pamatujte prosím, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: info@senzorvzduchu.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Zřeknutí se odpovědnosti

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů. Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.

Odpovědnost za výsledky měření kvality vzduchu

Amatérské senzory jsou efektivní v zachycování trendů v koncentraci částic ve vzduchu, jako je kouř z lokálních topenišť, kouř z lesních požárů, saharský prach nebo větší saze z dieselových motorů. Výsledky však mohou být ovlivněny vlhkostí vzduchu, zejména při hodnotách nad 70% RH, proto je nutné brát tuto skutečnost v potaz a případně porovnat naměřené hodnoty s oficiálními daty Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Vždy konzultujte naměřené hodnoty s oficiálními výsledky kvality vzduchu ČHMÚ. Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za následky spojené s použitím amatérských senzorů, včetně případných zdravotních problémů způsobených nesprávnou interpretací naměřených dat.

Přesnost a spolehlivost dat Uživatelé by měli být vědomi toho, že amatérské senzory kvality ovzduší mohou poskytovat pouze orientační data. Přesnost a spolehlivost těchto dat nemusí být na stejné úrovni jako u profesionálních měřicích zařízení. Organizace Senzorvzduchu, z.s. nenese odpovědnost za jakékoliv rozhodnutí učiněná na základě výsledků z amatérských senzorů.

Bezpečnostní rizika spojená s montáží a používáním senzorů Montáž a používání elektronických zařízení může představovat určitá rizika, včetně úrazu elektrickým proudem, požáru nebo mechanických poranění. Uživatelé by měli vždy postupovat opatrně a dodržovat bezpečnostní pokyny. Senzorvzduchu, z.s. nenese odpovědnost za jakékoliv škody nebo zranění vzniklé při montáži nebo používání senzorů.

Odpovědnost za nesprávné použití nebo modifikace Jakékoliv úpravy nebo nesprávné použití senzorů mohou vést k nesprávným výsledkům nebo poškození zařízení. Senzorvzduchu, z.s. nenese odpovědnost za škody způsobené takovým jednáním.

Právní odpovědnost za využití dat Informace o kvalitě ovzduší získané pomocí amatérských senzorů by neměly být použity pro právní nebo regulační účely bez ověření s oficiálními zdroji. Senzorvzduchu, z.s. nenese odpovědnost za jakékoliv právní důsledky vyplývající z použití těchto dat.

Přístup k naměřeným datům

Všechna data naměřená senzory, které si občané sami postavili a zapojili do Internetové sítě, jsou zveřejněna online a jsou dostupná všem uživatelům. Tento projekt je open-source, což znamená, že kdokoliv má přístup k technologickému řešení webu, mapy, archivu a API Sensor.Community. Senzorvzduchu, z.s. nenese odpovědnost za žádné reklamace týkající se veřejného přístupu k těmto datům a uživatel bere plně na vědomí, že data jsou pro kohokoliv volně dostupná.

Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese info@senzorvzduchu.cz či písemně na naší adrese: Senzorvzduchu, z.s., Mánesova 1723/70, 12000 Praha 2, Česká republika.

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázal/a svou totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.